Algemene Voorwaarden | De Fakkel

Art. 1: Definities
1. De Fakkel Comm.V., vertegenwoordigd door Leen Van Damme, Ondernemingsnummer BE0777.278.024 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als De Fakkel
2. De persoon die aan een online/offline cursus/workshop/overeenkomst deelneemt wordt aangeduid als deelnemer
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan De Fakkel zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer content/goederen ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online en offline overeenkomsten van diensten en goederen door of namens De Fakkel waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Elke inschrijving op nieuwsbrief of intekening via elke andere weg, alsook elke gemaakte reservatie voor coaching, workshop, traject of lezing online, offline of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
3. Van toepassing is steeds de laatste versie van algemene voorwaarden die van toepassing is op de website/salespagina.
4. De Fakkel heeft het recht deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen als zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt op de website.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door De Fakkel in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
6. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
7. Als De Fakkel afwijking van deze algemene voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

 

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden
1. Bij offline overeenkomsten dienen de facturen opgesteld door De Fakkel door de klant betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum of voorafgaand aan de eerste sessie indien die eerder valt op rek.nr BE73 7370 5745 4860.

Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden door zaakvoerder of onderneming met BTW-nummer zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding. Tevens behoudt De Fakkel zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de klant. Indien met de klant schriftelijk of per mail is overeengekomen om te betalen in termijnen dient de betaling van het voorschot voorafgaandelijk aan de eerste sessie betaald te worden + vervolgens dient telkens het afgesproken bedrag per sessie voldaan te zijn voor de aanvang van de sessie (ofwel per overschrijving ofwel contant ter plaatse). Er is geen betwisting van bedrag mogelijk aangezien dit voorafgaandelijk duidelijk werd meegegeven en hiervoor ofwel mondeling/ schriftelijk akkoord gegeven werd.

2. Elke inschrijving, alsook elke bestelling via mail, website, Messenger, facebook-bericht, … is effectief en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.
3. Bij coach-trajecten en online coaching wordt het totale bedrag betaald voor de aanvang van de coaching/ workshop/ traject/ levering goed.

4. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden bij consumenten zal volgens het wetboek van economisch recht (XIX Schulden van de consument, ingevoerd sinds 4 mei 2023 gehandeld worden).
1. Kosteloze herinnering indien factuur laattijdig betaald wordt
2. Wachttijd van 14 kalenderdagen voordat intrest wordt aangerekend
3. De termijn van 14 dagen begint op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument. Als de herinnering via elektronische weg wordt verzonden, begint de termijn van 14 kalenderdagen op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument.
4. Er worden geen kosten aangerekend aan de consument voor de eerste herinnering bij niet-betaling van één vervaldatum. De kosten voor bijkomende herinneringen zijn 7,50 eur, vermeerderd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

 

Artikel 4 Klachten
1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan De Fakkel, door een e-mail te versturen naar leen@leenvandamme.com
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. De Fakkel streeft ernaar de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
5. De deelnemer gaat akkoord om publiekelijk geen negatieve reacties over De Fakkel of het programma te maken die De Fakkel in een slecht daglicht kunnen stellen. Dit geldt eveneens voor social media, vermits dergelijke uitspraken verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wanneer er opmerkingen, frustraties e.d. zijn gaat de deelnemer akkoord om hiermee rechtstreeks aan De Fakkel te richten en deze uit te spreken zodanig dat er op een gepaste wijze tegemoet gekomen kan worden met gepaste uitkomst voor beide partijen.

Artikel 5 Geschil
1. Betwisting van de algemene voorwaarden dienen aangetekend voorafgaand aan de eerste vorm van samenwerking te gebeuren. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website en wordt ook naar verwezen via infofiche, …
2. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
3. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Fakkel is gevestigd. Vredegerecht Aalst of de Rechtbank van Dendermonde zijn bevoegd in dit geval, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover De Fakkel maximaal 12 maanden of de duur van de Offline/online cursus, traject en/of membership

 

Artikel 6 Aanbod
1. De Fakkel kan niet aan haar aanbod worden gehouden als de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat.
2. Als het aanbod wordt aanvaard, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer en/of member. Artikel 7 Tarieven en betalingen
1. De prijzen voor coaching, trajecten en andere verkochte producten zijn de prijzen die onderling (schriftelijk/mondeling) werden besproken ofwel online werd geafficheerd.
2. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen.
4. Deelnemer verkrijgt pas toegang tot de online content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, mits anders staat aangegeven.
5. Het tarief wordt onmiddellijk via automatische check-out betaald of gestort op BE73 7370 5745 4860 of cash betaald in het uitzonderlijke geval dat de automatische check-out niet toegankelijk is of wanneer de overeenkomst offline wordt uitgevoerd.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De Fakkel heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft ook het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen.
7. Als de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken, is de cursist na het éénmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. (Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 EUR als schadevergoeding).
8. Als de cursist in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de verschuldigde bedragen voor rekening van de cursist.
9. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is De Fakkel gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
10. Als de cursist in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd.
11. Er is geen betwisting van bedrag mogelijk aangezien dit voorafgaand duidelijk werd meegegeven.
12. De Fakkel is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer vroegtijdig een traject wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd.
13. Als de content in 1x ter beschikking wordt gesteld, vervalt het herroepingsrecht zodra gestart met de cursus.
14. Het individuele transformatietraject wordt normaliter over een termijn van 6 maand of 12 maand verspreid. De Fakkel houdt zich het recht toe om een pauze toe te staan of af te keuren op een geval per geval basis.

 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst
1. De Fakkel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde.
2. Doordat de diensten van De Fakkel eveneens online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. De Fakkel doet er alles aan om de onderliggende technische programma’s, social media, leerplatform… up to date te houden zodanig dat er geen technische issues ontstaan. De ontoegankelijkheid van één of ander platform wordt zo snel mogelijk opgelost. De Fakkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de ontoegankelijkheid ervan en hiervoor kan geen schadevergoeding geëist worden.
4. Een cursus op het online leerplatform is slechts met één social media-account, emailadres, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.
5. De Fakkel behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.
6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. De Fakkel is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.
7. Workshops en cursussen kunnen geannuleerd worden als er onvoldoende inschrijvingen zijn, bij ziekte, familiale omstandigheden, overmacht en indien De Fakkel voor de uitvoering van haar product afhankelijk is van derden en hier de samenwerking/ uitvoering niet meer mogelijk is. Afhankelijk van de stand van zaken, aanlevering van de content wordt een deel terugbetaald aan de deelnemer die niet ter beschikking kon worden gesteld. De deelnemer kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
8. Mocht de aangekochte dienst door omstandigheden vroegtijdig stoppen, wordt dit minimaal 1 maand op voorhand gecommuniceerd zodanig dat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden ten goede van beide partijen.

Artikel 9 Annulering door de klant/ niet komen opdagen/ te laat komen
1. Individuele Coachings dienen geannuleerd te worden ten laatste 48 uur op voorhand, zo niet is de klant het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.
2. Bij het niet komen opdagen voor een persoonlijke sessie, een workshop, cursus of traject is de klant het volledige bedrag verschuldigd zoals vermeld op de website, de offerte, het facebook-evenement of elke schriftelijke mededeling van het bedrag.
3. Bij annulering van een workshop, traject of cursus met een specifieke begindatum zijn er geen kosten verschuldigd tot 4 weken voor de aanvang ervan. Bij annulering tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 50 % van het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 75 % van het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 100 % van het volledige bedrag verschuldigd. Als tijdstip van annulering geldt de datum van het aangetekend schrijven aan De Fakkel met de vermelding van het annuleren van de workshop, het traject of de cursus.
4. De Fakkel is niet verantwoordelijk wanneer de klant te laat arriveert op zijn afspraak. De duur van de afspraak kan niet verlengd worden en het volledige bedrag dient betaald te worden.
5. Indien de duurtijd van de individuele sessie beëindigd is maar het proces nog niet afgerond is, kan het zijn dat verdergegaan wordt met het proces. De benodigde tijd wordt beschouwd als een voortzetting van een nieuwe sessie en dient daarom eveneens vergoed te worden naargelang de duurtijd.
6. De Fakkel is niet aansprakelijk wanneer de klant een traject vroegtijdig wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd.

 

Artikel 10 Informatieverstrekking
1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan De Fakkel
2. Deelnemer en/of cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.
3. Deelnemer vrijwaart De Fakkel voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
1. De Fakkel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content.
3. In het geval dat De Fakkel een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer en/of member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade,
bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door De Fakkel in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
4. Deelnemer vrijwaart De Fakkel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door derden geleverde diensten en goederen.
5. De schade die De Fakkel dient te vergoeden bij grove fout is maximaal het werkelijke betaalde cursusbedrag/ aankoopbedrag op moment van aankoop.
6. De coachings, workshops, cursussen, trajecten, producten… zijn onder geen beding een vervanging voor medische hulp. Klant blijft verantwoordelijk om de nodige hulp in te schakelen van derden als blijkt dat hij hier nood aan heeft.
7. De deelnemer erkent en bevestigt de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle beslissingen die genomen worden voor, tijdens en na het programma. De deelnemer erkent dat de verantwoordelijkheid om vooruit te komen in het programma 100% bij zichzelf ligt. De Fakkel geeft dan ook geen garanties wat betreft resultaat. De deelnemer aanvaardt en stemt ermee in dat hij/zij een essentieel element in het hele gebeuren is en dat De Fakkel niet kan bepalen wat de deelnemer wel of niet doet. Zowel De Fakkel als deelnemer komen echter overeen om naar beste kunnen te handelen en vertrouwen erop dat dit ook voor de ander geldt. De Fakkel is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat.
8. De Fakkel geeft geen garanties dat de diensten die zij aanbiedt de vereisten van de klant zullen inlossen of dat alle klanten tot dezelfde resultaten zullen komen.
9. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij of zij maakt, de handelingen die hij/zij doet en beslissingen die hij/zij neemt tijdens of na de coaching.
10. Inhoud die verspreidt wordt in social media content, groepsworkshops… is niet altijd voor iedereen van toepassing en niet te vergelijken met 1 op 1 advies.
11. De deelnemer accepteert elke en alle mogelijke risico’s, voorspelbare en niet-voorspelbare, die voort kunnen komen uit het intekenen op een programma dat gericht is op verandering bij de deelnemer. De Fakkel is hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor. De aangeleerde technieken dienen met zorg uitgevoerd te worden zoals omschreven en uitgelegd.
12. Indien gratis extra bonussen worden gegeven, door De Fakkel of door derden, bij de aankoop van een dienst/ goed dan wordt hier bij een geschil geen eigen waarde aan gegeven. De deelnemer kan geen schadevergoeding claimen van dergelijke extra aanbiedingen.

 

Artikel 12 Privacy
1. De Fakkel neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Ga naar privacy-verklaring voor een gedetailleerde uitleg.
2. De Fakkel heeft het recht om een case study van de situatie van de klant of bepaalde resultaten of referenties in de toekomst te gebruiken, maar zonder de identiteit van de klant prijs te geven. De klant zal steeds persoonlijk gevraagd worden of een casestudie of referentie met de volledige naam gebruikt mag worden.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt De Fakkel alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
2. De Fakkel verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk en herroepelijk recht om een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren of door te geven.
3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van De Fakkel worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.
4. Het is deelnemer ook niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
5. Wens je met groep deelnemers gebruik te maken van de inhoud van een welbepaalde workshop, neem dan contact op met De Fakkel via leen@leenvandamme.com.
6. Als in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. De Fakkel is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
7. De boete bij ter beschikking stellen aan anderen (cursusinhoud, inloggegevens… delen met anderen) is 3x de cursusprijs die op dat moment op de website geafficheerd staat per extra toegang die verleend werd.
8. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van De Fakkel. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of member om het materiaal tijdig te bekijken.
9. De content van een online workshop wordt voor een bepaalde periode van 1 jaar ter beschikking gesteld. De Fakkel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.
10. Indien er enig vermoeden is van inbreuk op intellectuele eigendom, overname van content… , is het aan de tegenpartij om te bewijzen dat het niet om dezelfde inhoud gaat, en dat het opzet/inhoud wezenlijk anders is.

 

Artikel 14 Communicatie
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers bij sommige cursussen onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts,… De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van De Fakkel.
3. Het staat De Fakkel te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
4. De Fakkel behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Het is niet de bedoeling dat deelnemers onderling aan elkaar advies geven die buiten de content valt, reclame maken voor hun eigen of andermans diensten/goederen.
Er wordt met respect gehandeld naar De Fakkel en naar andere deelnemers.

 

Artikel 15 Inhoud en duur cursus
1. De cursusduur varieert per online cursus/ workshop en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.
2. Deelnemer behoudt toegang tot de inhoud van de cursus voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen. Indien niks vermeld is er maximale toegang tot de content gedurende 1 jaar.
3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

 

Artikel 16 Wijziging en annulering
1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus zodra de cursus start. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. De particulier (uitgezonderd de ondernemer) heeft het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan De Fakkel.
2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Als aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan leen@leenvandamme.com aangegeven te worden.
3. Bij onvoorziene omstandigheden heeft De Fakkel de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. De Fakkel maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

 

Artikel 17 Aanvullende voorwaarden

Alleen indien aangegeven op de salespagina van het desbetreffende online aanbod is het mogelijk om in termijnen te betalen. Bij aanschaf van dit programma krijg je in dat geval de optie om ineens of om in bepaalde termijnen te betalen. De bedragen die hierbij gehanteerd worden, vind je in de checkout. Als je kiest voor ineens betalen, voldoe je de volledige cursusinvestering meteen bij aanschaf. Als je kiest voor betalen in twee termijnen, dan voldoe je bij aanschaf de eerste helft en geef je een incasso af waarbij een maand na datum van aanschaf de tweede termijn wordt geïncasseerd. Als je kiest voor betalen in drie termijnen, dan voldoe je bij aanschaf het eerste termijnbedrag en geef je een incasso af waarbij één maand na datum van aanschaf de tweede termijn wordt geïncasseerd en twee maanden na datum van aanschaf wordt de derde termijn geïncasseerd. Als de klant een termijnbedrag niet voldoet, wordt direct de toegang tot het programma stopgezet. Toegang wordt hersteld zodra het termijnbedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onherroepelijk bestaan. Indien klant in gebreke blijft, wordt door De Fakkel een incassoprocedure gestart en wordt klant uitgesloten van andere/toekomstige cursussen van De Fakkel.